Nền tảng đám mây ChiLink

  • ChiLink Cloud Management Platform

    Nền tảng quản lý đám mây ChiLink

    Nền tảng quản lý đám mây ChiLink, dựa trên công nghệ điện toán đám mây, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ quản lý thiết bị đầu cuối khổng lồ. Nền tảng nhận ra thiết bị đầu cuối của bộ định tuyến không dây